Được hỗ trợ bởi google Dịch
 
BADACO

Thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thứ Năm, 23/05/2024
BADACO

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Bạch Đằng xin gửi tới Quý Cổ Đông tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:

  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ: Tại đây
  2. Giấy đăng ký + ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Tại đây
  3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024: Tại đây
  4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024: Tại đây
  5. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024: Tại đây
  6. Báo cáo của Ban kiểm soát: Tại đây
  7. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Tại đây
  8. Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT: Tại đây

Trân trọng!

hotline